Публично обсъждане

Община Исперих

ПОКАНА

На основание чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс,

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ,

кани исперихската общественост на 19.12.2016 г.(Понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих, на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих

18. 11. 2016 г.