Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.21, ал.1 и ал.3, чл.72, т.1 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 394 по Протокол  №35 от 27.09.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 524 от 04.10.2017год. на кмета на община Исперих                               

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 152 броя трайни насаждения (орехи) – публична общинска собственост, находящи се на пътна отсечка с.Вазово – с.Райнино при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 5,00 (пет) лева за трайни насаждения – едно орехово дърво или годишен наем в размер на 760,00 (седемстотин и шестдесет) лева.

2.Стъпка за наддаване в размер на 38,00 (тридесет и осем) лева.

3. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, която  се внася до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 24.10.2017г. (вторник) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 31.10.2017г. (вторник) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 23.10.2017 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 30.10.2017 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

12. 10. 2017 г.