Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решения № 384  и № 386 по Протокол  № 35 от  27.09.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 522 от 04.10.2017год. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени  имоти – частна общинска собственост, представляващи:  

1.1. Урегулиран поземлен имот XII-207(римско дванадесет тире двеста и седем ) в квартал 62 (шестдесет и две) с начин на трайно ползване  За обществено застрояване с площ 1 832 (хиляда осемстотин тридесет и два) кв.м, ведно с построените в имота сгради: едноетажна постройка №01 (едно) от сглобяеми елементи със застроена площ 290,00 (двеста и деветдесет ) кв.м; метален склад – гараж №02 (две) със застроена площ 91 (деветдесет и един) кв.м; полумасивна сграда №03 (три) със застроена площ 28 (двадесет и осем) кв.м и полумасивна сграда № 04 (четири) със застроена площ 3 (три)кв.м по регулационния план на гр.Исперих, одобрен със Заповед № 25/29.01.2001год. с местонахождение на имота гр.Исперих, ул. «Алеко Константинов», община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – ул. «Алеко Константинов»; изток –УПИ XIII и УПИ  XVI-211 от кв.62; юг – улица и запад – УПИ XVII-212 и УПИ XI-206 от кв.62, съгласно АЧОС № 6442 от 20.06.2017г. вписан в Агенцията по вписванията на 28.06.2017год. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на

61 294,00 (шестдесет и една хиляди двеста деветдесет и четири ) лева, която е пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  06.07.2017г. 

1.3. Определям стъпка за наддаване в размер на 612,00 (шестстотин и дванадесет) лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 6 130,00 (шест хиляди сто и тридесет) лева, който  се внася до 15.00 часа на 24.10.2017 год. (вторник) по следната банкова сметка:  "ИНВЕСТБАНК" АД ,BIC:BG55IORT81163300500000, BIC: IORTBGSF . За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник ).

2.1.Поземлен имот № 32874.201.288 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка двеста и едно точка двеста осемдесет и осем) с начин на трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, с начин на трайно предназначение УРБАНИЗИРАНА с обща площ 4 400 (четири хиляди  и четиристотин) кв.м, ведно с построените сгради, Съгласно Акт за частна общинска собственост № 5969 от 11.01.2016г. както следва:

1.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.1 със застроена площ 671 (шестотин седемдесет и един) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;

2.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.2 със застроена площ 492 (четиристотин деветдесет и два) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;

3.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.3 със застроена площ 7 (седем) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;

2.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 120 000,00 (сто и двадесет хиляди ) лева.

2.3. Определям стъпка за наддаване в размер на 1 200,00 (хиляда и двеста ) лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 12 000,00 (дванадесет хиляди ) лева, който  се внася до 15.00 часа на 24.10.2017 год. (вторник)  по следната банкова сметка: "ИНВЕСТБАНК" АД , BIC:BG55IORT81163300500000, BIC: IORTBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  30.10.2017 год.(понеделник ).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 25.10.2017г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 31.10.2017г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 (четиридесет) лева без ДДС  за   имотите по отделно  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 24.10.2017год. (вторник ), а за повторен търг до 15.00 часа на 30.10.2017 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

13. 10. 2017 г.