Насърчаване на общуването между децата от различните етноси

Община Исперих

Община Исперих продължава работа по изпълнение на проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През месец април по дейностите за насърчаване на общуването между децата от различните етноси се проведоха четири спортни турнира с участието на 150 деца от клубовете по футбол, баскетбол, хандбал и тенис на маса, включени в проекта.

Спорт

Спорт1

Спорт2

Спорт3

02. 04. 2018 г.