Проекти на нормативни актове


Публично обсъждане на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023 – 2027 година.
Приложения: 
Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и ...

Мотиви към проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС Исперих
Дата на публикуване: 19.12.2023 год.


А Р Х И В

Публично обсъждане на предложения за изменения в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация мандат  2019 – 2023 година, направени на 30.01.2020 г. на редовно заседание на Общински съвет Исперих.
Приложение: Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация мандат  2019 – 2023 година

М О Т И В И

към проекта  на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация мандат  2019 – 2023 година.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от АПК  на заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок от датата на публикуване  за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Исперих, находящо се в гр. Исперих, ул. „Васил Левски” № 70 или изпращани на emailobs@isperih.bg

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следните:

МОТИВИ за приемане  на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация мандат  2019 – 2023 година.

            След извършен преглед и анализ на действащия Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с Общинска администрация се установи, че възниква необходимост от приемане на нов такъв.

I. Причини, които налагат приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих мандат  2019 – 2023 година.

Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общинския-съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. От приемането на сега действащият Правилник е изминало повече от достатъчно време, за да се направи нужният анализ на силните и слабите му страни, така че да се направят изводи какви промени са необходими, за да бъде дейността на нашата институция по-ефективна и публична.

При изработването на проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация мандат  2019 – 2023 година са спазени принципите на необходимост, обоснованост, откритост, прозрачност.

В настоящия проект за правилник, нормите са по-добре систематизирани и подредени. Целта е да се постигне по–голяма яснота на нормативния акт и да се улесни неговото прилагане. Подредбата на нормите следва процесите, които протичат в работата на съвета от самото им начало (внасянето на предложение за решение) до техния край (обявяването на приетите актове).

II. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

В резултат на приемане на Проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация мандат  2019 – 2023 година, се очаква да се подобри организацията и работата на съвета. Новата подредба на нормите, както и съобразяването им със законите в България, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседанията на Общински съвет – Исперих.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият правилник.

Прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на финансови средства от бюджета на общината. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) кметът на общината разработва и внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от ЗПФ, Общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. и разходите за възнаграждения на общинските съветници и разходите за издръжка на общинския съвет. Планираният годишен размер на разходите за възнаграждения на общинските съветници се съобразява с определените месечни такива в настоящия Правилник, респективно с изискванията на чл. 26 и чл. 34 от ЗМСМА.

IV. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

Приложения:
1. Мотиви към проекта  на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих мандат  2019 – 2023 година;
2. Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих, мандат 2019 - 2023 год.

Дата на публикуване: 14.11.2019 год.

>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2017 година, приходно-разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г.

Приложения:

- Протокол от проведено публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Исперих за 2017 г.
- Приложение 1 - Разпределение на преходния остатък за 2017 г.;
- Приложение 2 - Приходи "Държавни дейности" - 2017 г.;
- Приложение 2а - Неспециализирани училища и професионални гимназии;
- Приложение 3 - Функция "Общи държавни служби";
- Приложение 4 - Функция "Отбрана и сигурност";
- Приложение 5 - Функция "Образование";
Приложение 5а - Функция "Образование";
Приложение 5б - Функция "Образование";
Приложение 5в - Функция "Образование";
Приложение 5г - Функция "Образование";
Приложение 5д - Функция "Образование";
- Приложение 5е - Функция "Образование";
Приложение 5ж - Функция "Образование";
Приложение 6 - Функция "Здравеопазване";
Приложение 6а - Функция "Здравеопазване";
Приложение 7 - Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи";
Приложение 7а - Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи";
Приложение 8 - Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности";
Приложение 8а - Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности";
Приложение 8б - Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности";
- Приложение 8в - Справка за разпределение на субсидията за 2017 година по читалища;
- Приложение 9 - Рекапитулация за държавни дейности;
Приложение 10 - Приходи местни дейности - 2017 година;
- Приложение 11 - Функция "Общи държавни служби";
Приложение 11а - Функция "Общи държавни служби";
Приложение 12 - Функция "Отбрана и сигурност";
- Приложение 13 - Функция "Образование";
Приложение 13а - Функция "Образование";
Приложение 14 - Функция "Здравеопазване";
Приложение 15 - Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи";
- Приложение 16 - Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда;
Приложение 16а - Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда;
- Приложение 17 - Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности";
- Приложение 18 - Функция "Икономически дейности и услуги";
Приложение 18а - Функция "Икономически дейности и услуги";
- Приложение 18б - Функция "Разходи, некласифицирани в другите функции";
- Приложение 19 - Рекапитулация за общински дейности;
- Приложение 20 - Държавни дейности, дофинансирани с общински средства;
Приложение 20а - Държавни дейности, дофинансирани с общински средства;
Приложение 20б - Държавни дейности, дофинансирани с общински средства;
- Приложение 21 - Справка за числеността на персонала и фонд "Работна заплата" - 2017 г.;
- Приложение 21а - Справка за месечния фонд "Работна заплата" по дейности - 2017 г.;
- Приложение 22 - Начален план "Капиталови разходи" 2017;
- Приложение 22а - Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2017 г. от приходи по §40-00 "Постъпления от продажба на общински нефинансови активи" съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси
- Приложение 23 - Проект на бюджет за 2017 година по агрегирани показатели;
- Приложение 24 - Списък на лицата, които имат право на транспортни разноски по чл. 39, ал. (2) от ПМС 374 от 22.12.2016 г.;
- Приложение 25 - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - обобщена;
Приложение 25а - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - Община Исперих;
Приложение 25б - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - Исторически музей;
Приложение 25в - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - ДГ "Щастливо детство" Исперих;
Приложение 25г - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - ДГ "Мечо Пух" Исперих;
Приложение 25д - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - ДГ "Първи юни" Исперих;
Приложение 25е - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - ДГ "Слънце" Исперих;
- Приложение 26 - Индикативен годишен разчет за сметките за СЕС, ДЕС и ДМП в лева
Приложение 26а - Индикативен годишен разчет за сметките за СЕС в лева;
Приложение 26б - Индикативен годишен разчет за сметките за СЕС в лева;
Приложение 26в - Индикативен годишен разчет за сметките за СЕС в лева;
Приложение 26г - Индикативен годишен разчет за сметките за СЕС в лева;
Приложение 26д - Индикативен годишен разчет за сметките за СЕС в лева;
- Приложение 27 - Прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;
- Приложение 28 - Второстепенни разпоредители с бюджет към Община Исперих през 2017 год.

Дата на публикуване: 18.01.2017 год.


ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на основание чл. 26 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК

Административното ръководство на Община Исперих

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 14.12.2013 год. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обществено обсъждане на проект на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих

Писмени становища могат да се депозират в деловодството на Община Исперих до 09:30 часа на 14.12.2013 год. или на срещата за публично обществено обсъждане.

За контакти по публичното общественото обсъждане от страна на Организатора: тел: 08431/20-06, вътр. 101.

Приложения:
1. Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих;
2. Проект на Наредба № 11;
3. Проект на Таблица със списък на услугите с унифицирани наименования и цените за тях при Община Исперих.
4. Мотиви за приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Исперих.
5. Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Исперих.

От Административното ръководство на Община Исперих.

Дата на публикуване: 29.11.2013 год.