ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД

Презентация на МРРБ: "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд"
Дата на публикуване: 19.01.2023 год.


Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“

https://www.mrrb.bg/bg/nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-ii/

Отворена процедура за кандидатстване

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f

Индикативна дата на обявяване на процедурата - 01.04.2023 г.

Дата на регистрация на публикуване на проекта за обществено обсъждане - 21.11.2022 г.

Крайните получатели – сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство пред общината, като подават заявление за участие по образец. Община Исперих ще приема документи до 17,00 часа на 12.02.2024 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ:

https://www.mrrb.bg/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoArchivedPublicDiscussion/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f

Документи за регистрация на Сдружение за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II"
- Приложение 1 - Декларация за съответствие с изискванията по процедурата при кандидатстване/при подписване на договор за финансиране на одобрени инвестиции;
- Приложение № 2 - Партньорско споразумение;
- Приложение № 3 - Декларация за минимални и държавни помощи;
- Приложение № 4 - Заявление за участие по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап II" до Община / Районна администрация ...

Саниране на жилищни сгради – ЕТАП II

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД

BG-RRP-4.024 – „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Конкретни цели:

 • Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при многофамилните жилищни сгради;
 • Постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд
 • Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
 • Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;
 • Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

Допустими кандидати

Крайни получатели по настоящата процедура са Сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради, в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината или районната администрация на района, където се намира сградата. Общинската администрация/районната администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред СНД. В настоящата схема е допустимо една общинска администрация/районна администрация да участва с повече от едно проектно предложение, при условие, че не е за една и съща сграда/ блок-секция/група от блок-секции. В едно проектно предложение не може да бъде включена повече от една сграда.

Важно! Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

 Допустими дейности

Допустимите дейности за финансиране са:

 • Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност;
 • По външните сградни ограждащи елементи:
  Подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
  Топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
 • По системите за поддържане на микроклимата:

Ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;

Реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;

Ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

 • Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване;
 • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.
 • Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития, хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система – допустимо единствено при предписана в енергийното обследване  енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“;
 • СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:
 • СМР свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
 • СМР свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.

Размер на безвъзмездната финансова помощ

Общият размер на средствата за тази процедура  (Етап II) е в размер на 282 470 400 лева с включен ДДС. В тази сума е включен и невъзстановим данък върху добавената стойност в размер на 47 078 400 лева.

Общият размер на средствата по процедурата може да бъде увеличен в случай на наличие на недоговорен/спестен финансов ресурс от процедурата по Етап I.

Одобрените сгради ще получат до 80 % безвъзмездна финансова помощ. ССО, в които се упражнява стопанска дейност, са получатели на минимална помощ съгласно механизма на схемата за минимална помощ или заплащат съответната част от разходите определен в съответствие с Приложение №9.

Самоучастие осигурено от сдружението на собствениците

Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.

Крайният получател финансира изцяло със собствени средства следните дейности:

 • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
 • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 • Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация;
 • Публичност и информация на проекта;
 • Организация и управление на проекта.

Минималният размер на заявените средства по всяко индивидуално ПИИ е 50 000 лева.

Максималният размер на заявените средства по всяко индивидуално ПИИ за сграда/ блок-секция/група от блок-секции не може да надхвърля 9 500 000 лева.

Степен на проектна готовност.

Крайните получатели – сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство пред общината, като подават заявление за участие по образец. Община Разград ще приема документи до 17,00 часа на 10.12.2023 г.

При кандидатстване следва да се представят всички изискуеми документи, както следва:

Формуляр за кандидатстване - попълва се електронно в ИС за МВУ;

 1. Декларация за съответствие с изискванията по процедурата при кандидатстване (Приложение №1) - попълва се към Формуляра за кандидатстване в ИС за МВУ;
 2. Документ за регистрация на сдружение при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост и доказателство за вписване в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ - подава се във формат копие „Вярно с оригинала“;
 3. Документи удостоверяващи взети от СС и общото събрание на етажната собственост решения за кандидатстване по настоящата процедура за изпълнение на ЕТАП II от подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“на Националния план за възстановяване и устойчивост. - подава се във формат копие „Вярно с оригинала“;
 4. Партньорско споразумение (Приложение № 2) – попълва се от Общинската администрация;
 5. Декларация за държавни/минимални помощи (Приложение № 3) – подава се в оригинал;
 6. Контролен лист за самооценка съгласно „принципа за ненанасяне на значителни вреди“ - попълва се в ИС на МВУ;
 7. Пълномощно/заповед на лицето, което подписва с електронен подпис от името на водещия партньор документите за кандидатстване по предложението за изпълнение на инвестиция в ИС за МВУ (ако е приложимо) - подава се в оригинал или във формат сканирано копие.

 Всички документи се внасят в  деловодството на Община Исперих


АРХИВ

Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Информация относно насоките за кандидатстване и документите за попълване е достъпни на следните електронни адреси:

Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“
https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/

Отворена процедура за кандидатстване
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

Дата на публикуване: 26.01.2023 год.


АРХИВ:

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД

BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Конкретни цели:

• Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;

• Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;

• Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;

• Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;

• Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;

• Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

Индикативна дата на обявяване на процедурата - 11.11.2022 г.

Дата на регистрация на публикуване на проекта за обществено обсъждане - 30.09.2022 г.

Насоки за кандидатстване (*.docx):

Документи за кандидатстване:

- Приложение 1 (*.docx);
- Приложение 2 (*.docx);
- Приложение 3 (*.docx);
- Приложение 4 (*.docx);
- Приложение 5 (*.xlsx).

Документи за информация:

- Приложение 6 (*.docx);
- Приложение 7 (*.xlsx);
- Приложение 8 (*.docx);
- Приложение 9 (*.docx);
- Приложение 10 (*.docx).

Документи за регистрация на Сдружение за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I"

- Заявление за регистрация (*.docx);
- Приложение 1 - Покана за свикване на ОС за учредяване на СС (*.docx);
- Приложение 2 - Протокол от залепване на поканата за учредяване на СС (*.docx);
- Приложение 3 - Протокол от ОС за учредяване на СС (*.docx);
- Приложение 4 - Споразумение за създаване на СС (*.doc);
- Приложение 8 - Протокол от залепване на поканата за ОС на СС (*.docx);
- Списък за създаване на СС (*.docx).

Документи за участие на регистрирани Сдружения по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I"

- Приложение 4 - Заявление за участие (*.docx);
- Приложение 6 - Справка за ССО (*.docx);
- Приложение 7 - Покана за свикване на ОС на СС (*.docx);
- Приложение 8 - Протокол от залепване на поканата за ОС на СС (*.docx);
- Приложение 9 - Протокол от ОС на СС (*.docx);
- Приложение 12 - Декларация от нечлен на СС (*.docx).

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Регистрирани Сдружения на собствениците на етажна собственост в Община Исперих;
Критерии за оценка на качеството (*.docx).

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ:

mrrb.government.bg 

eumis2020.government.bg/bg/

 


АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ:

Постановление на МС № 23 от 04.02.2016 г. за изменение и допълнение на ПМС № 18 от 2015 г. (*.pdf)

Изменени методически указания (*.rar)


ОБНОВЕНА НА 25.03.2016 г.

Приета е националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Постановление № 18 от 02 февруари 2015 г. на Министерски съвет (обн. ДВ., бр. 10 от 06 февруари 2015 г.) за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради приета

Поправка в Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на Министерския съвет за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (ДВ, бр. 10 от 2015 г.)

Постановление № 114 от 8 май 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (ДВ, бр. 10 от 2015 г.)

Постановление № 282 от 19 октомври 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (обн., ДВ, бр. 10 от 2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2015 г.)

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

 

Съобщение

09.02.2016 г.

С ПМС № 23/04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания  към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приети с ПМС18/02.02.2015г, относно критериите за допустимост на сградите по програмата.

            В обхвата на програмата от 01.01.2016 г. допустими за финансиране ще бъдат и:

            - многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

            - многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Горепосочените сгради са допустими за финансиране, само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

            Инвестициите за сградите следва да се приоритизират като се даде предимство за най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях. Също така е необходимо да се търси компактен ефект от дейностите - например насочване към целева група сгради в определени квартали, и др.

            В допълнение, при оценката на подадените заявления през 2016 г. общините трябва да третират с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство се дава първо на сградите над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези под 36 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ. 

            През 2016 г. е предвидено общините да разглеждат и одобряват заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по програмата при спазване изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред.                   

        * Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс.

ВАЖНО!

 Предвидено е, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г. след като са сключени договорите за целево финансиране и след като:
     - бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г. и
     - при наличен финансов ресурс по програмата. 

Проектът на постановление на Министерския съвет предвижда съобразно разполагаемия финансов ресурс по националната програма да се финансират приоритетно първо по-големите многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ над 36 самостоятелни обекта, след това тези под 36, строени по индустриален способ самостоятелни обекта и накрая всички останали сгради.