ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД

Презентация на МРРБ: "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд"
Дата на публикуване: 19.01.2023 год.


Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Информация относно насоките за кандидатстване и документите за попълване е достъпни на следните електронни адреси:

Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“
https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/

Отворена процедура за кандидатстване
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

Дата на публикуване: 26.01.2023 год.


АРХИВ:

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД

BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Конкретни цели:

• Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;

• Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;

• Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;

• Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;

• Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;

• Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

Индикативна дата на обявяване на процедурата - 11.11.2022 г.

Дата на регистрация на публикуване на проекта за обществено обсъждане - 30.09.2022 г.

Насоки за кандидатстване (*.docx):

Документи за кандидатстване:

- Приложение 1 (*.docx);
- Приложение 2 (*.docx);
- Приложение 3 (*.docx);
- Приложение 4 (*.docx);
- Приложение 5 (*.xlsx).

Документи за информация:

- Приложение 6 (*.docx);
- Приложение 7 (*.xlsx);
- Приложение 8 (*.docx);
- Приложение 9 (*.docx);
- Приложение 10 (*.docx).

Документи за регистрация на Сдружение за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I"

- Заявление за регистрация (*.docx);
- Приложение 1 - Покана за свикване на ОС за учредяване на СС (*.docx);
- Приложение 2 - Протокол от залепване на поканата за учредяване на СС (*.docx);
- Приложение 3 - Протокол от ОС за учредяване на СС (*.docx);
- Приложение 4 - Споразумение за създаване на СС (*.doc);
- Приложение 8 - Протокол от залепване на поканата за ОС на СС (*.docx);
- Списък за създаване на СС (*.docx).

Документи за участие на регистрирани Сдружения по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I"

- Приложение 4 - Заявление за участие (*.docx);
- Приложение 6 - Справка за ССО (*.docx);
- Приложение 7 - Покана за свикване на ОС на СС (*.docx);
- Приложение 8 - Протокол от залепване на поканата за ОС на СС (*.docx);
- Приложение 9 - Протокол от ОС на СС (*.docx);
- Приложение 12 - Декларация от нечлен на СС (*.docx).

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Регистрирани Сдружения на собствениците на етажна собственост в Община Исперих;
Критерии за оценка на качеството (*.docx).

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ:

mrrb.government.bg 

eumis2020.government.bg/bg/

 


АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ:

Постановление на МС № 23 от 04.02.2016 г. за изменение и допълнение на ПМС № 18 от 2015 г. (*.pdf)

Изменени методически указания (*.rar)


ОБНОВЕНА НА 25.03.2016 г.

Приета е националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Постановление № 18 от 02 февруари 2015 г. на Министерски съвет (обн. ДВ., бр. 10 от 06 февруари 2015 г.) за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради приета

Поправка в Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на Министерския съвет за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (ДВ, бр. 10 от 2015 г.)

Постановление № 114 от 8 май 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (ДВ, бр. 10 от 2015 г.)

Постановление № 282 от 19 октомври 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (обн., ДВ, бр. 10 от 2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2015 г.)

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

 

Съобщение

09.02.2016 г.

С ПМС № 23/04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания  към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приети с ПМС18/02.02.2015г, относно критериите за допустимост на сградите по програмата.

            В обхвата на програмата от 01.01.2016 г. допустими за финансиране ще бъдат и:

            - многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

            - многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Горепосочените сгради са допустими за финансиране, само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

            Инвестициите за сградите следва да се приоритизират като се даде предимство за най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях. Също така е необходимо да се търси компактен ефект от дейностите - например насочване към целева група сгради в определени квартали, и др.

            В допълнение, при оценката на подадените заявления през 2016 г. общините трябва да третират с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство се дава първо на сградите над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези под 36 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ. 

            През 2016 г. е предвидено общините да разглеждат и одобряват заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по програмата при спазване изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред.                   

        * Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс.

ВАЖНО!

 Предвидено е, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г. след като са сключени договорите за целево финансиране и след като:
     - бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г. и
     - при наличен финансов ресурс по програмата. 

Проектът на постановление на Министерския съвет предвижда съобразно разполагаемия финансов ресурс по националната програма да се финансират приоритетно първо по-големите многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ над 36 самостоятелни обекта, след това тези под 36, строени по индустриален способ самостоятелни обекта и накрая всички останали сгради.