Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - МКБППМН

СЪСТАВ
на МКБППМН - ИСПЕРИХ 
съгласно Заповед № 1/04.01.2022 г. на кмета на община Исперих/

Председател: Аксел Мехмед Кючюк - Зам.-кмет на Община Исперих;
Секретар: Татяна  Анатолиевна Николова;

Членове:

  1. Весела Георгиева - ИДПС към РУ на МВР гр. Исперих;
  2. Стела Грозева Петрова - Началник отдел „ЗД” в  дирекция „СП”  – Исперих;
  3. Севим Адем Махмуд - Секретар на  Община Исперих;
  4. Исмаил Айдън Исмаил - Директор дирекция "ХД" - Община Исперих;
  5. Налян Свиленова  Христова - старши юрисконсулт в дирекция "АОИГРАО";
  6. Пламен Цанев Петров - Зам.-директор  на  ОУ "В.Априлов" - гр. Исперих;
  7. Тургай Назиф Нури - учител в ПГ по СС "Хан Аспарух"- гр. Исперих;
  8. Катя Николова Бочева – Зам.-директор на ОУ "В. Априлов" - гр. Исперих.

ФУНКЦИИ НА  МКБППМН

Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината;

Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;

Разглежда противообществените прояви, извършени от малолетни и непълно-летни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата;

Съдейства на децата, излезли от Социално- педагогически интернати, Възпи-тателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика;

Обединява и мобилизира усилията на всички институции за реализиране на държавната политика в борбата с противообществените прояви и престъпността сред малолетни и непълнолетни;

Координира превантивната дейност срещу противообществените прояви на всички звена и оказва помощ при организирането и провеждането на конкретни мерки.


 СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ КЪМ МКБППМН ЗА 2016 ГОДИНА

1. Емине Акиф Расим;
2. Мариана Ганчева Тончева;
3. Мария Русева Попова;
4. Пламен Цанев Петров.

Контакти:

Секретар на МКБППМН – Т. Николова
Тел.: 08431/21-78 вътр.: 131