Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг

ОБЯВА

На основание  чл. 24а, ал. 5  от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл. 73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 707 от 24.06.2019 г. на ОбС Исперих и Заповед № 418/01.07.2019 г. на Кмета на община Исперих                                   

О Б Я В Я В А

  1. 1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на  земеделски имоти, находящи се в гр. Исперих и с. Йонково (отменен в частта за с. Йонково със Заповед № 429 от 04.07.2019 г.), както следва:

Местонахождение

АОС

Предназначение

Кадастрален №

Площ / дка

нач.

Год. наем-

на цена/лв.

стъпка за надда

ване/

лв.

 
 

1

гр.Исперих

6821/10.06.2019г.

нива

32874.9.1

0.853

38.40

3.00

 

2

гр.Исперих

6822/10.06.2019г.

лозе

32874.9.2

0.613

27.60

2.00

 

3

гр.Исперих

6823/10.06.2019г.

лозе

32874.9.3

0.603

27.00

2.00

 

4

гр.Исперих

6824/10.06.2019г.

лозе

32874.9.47

0.775

35.00

3.00

 

5

гр.Исперих

6820/10.06.2019г.

лозе

32874.9.48

0.769

34.60

3.00

 

6

гр.Исперих

6819/10.06.2019г.

лозе

32874.9.51

1.475

66.40

6.00

 

7

гр.Исперих

6810/10.06.2019г.

лозе

32874.9.54

1.507

68.00

6.00

 

8

гр.Исперих

6811/10.06.2019г.

лозе

32874.9.55

0.562

25.30

2.00

 

9

гр.Исперих

6812/10.06.2019г.

лозе

32874.9.56

1.464

66.00

6.00

 

10

гр.Исперих

6813/10.06.2019г.

лозе

32874.9.57

0.394

18.00

1.00

 

11

гр.Исперих

6814/10.06.2019г.

изост.

орна земя

32874.9.66

1.998

90.00

9.00

 

12

гр.Исперих

6815/10.06.2019г.

нива

32874.9.71

1.941

87.30

8.00

 

13

гр.Исперих

6816/10.06.2019г.

нива

32874.9.72

0.944

42.50

4.00

 

14

гр.Исперих

6817/10.06.2019г.

нива

32874.9.82

1.214

55.00

5.00

 

15

гр.Исперих

6818/10.06.2019г.

нива

32874.9.89

1.714

77.00

7.00

 

16

гр.Исперих

6662/25.04.2018г.

нива

32874.9.117

5.142

231.40

23.00

 

17

гр.Исперих

6663/25.04.2018г.

нива

32874.9.118

1.673

75.30

7.00

 

18

гр.Исперих

6664/25.04.2018г.

изост.

нива

32874.9.119

1.167

52.50

5.00

 

19

гр.Исперих

6665/25.04.2018г.

нива

32874.9.128

1.712

77.00

7.00

 

20

гр.Исперих

6666/25.04.2018г.

нива

32874.9.129

3.621

163.00

16.00

 

21

гр.Исперих

6825/10.06.2019г.

нива

32874.9.130

3.096

139.30

13.00

 

22

с.Йонково (отменен със Заповед № 429 от 04.07.2019 г.)

2687/04.09.2017г.

нива

34103.37.598

6.056

272.50

27.00

 

2.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15:00 часа на 15.07.2019 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15:00 часа на  22.07.2019 год.(понеделник).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 16.07.2019 г. (вторник) от 14:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 23.07.2019 г. (вторник) от 14:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 15.07.2019 год. (понеделник), а за повторен търг до 15:00 часа на 22.07.2019 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

03. 07. 2019 г.