Селско стопанство

Земеделие

 Селското стопанство е структуроопределящ отрасъл в местната икономика.

Наличните значителни поземлени ресурси, съставляващи 77% от общата територия на общината и благоприятните почвено-климатични условия превръщат земеделието в основен източник на доходи. Обработваемата земя в общината през 2004г. е 275 109 дка. Средно на жител на общината се падат по 11,08 дка, което значително превишава средния размер за страната. Общата площ на Държавен поземлен фонд е 20 304,985 дка, а общата площ за оземляване през 2004г е 10 814 дка.

Приблизително 48% от площите в общината се засяват със зърнени култури - пшеница, ечемик, царевица, като добивите от пшеница и ечемик са над средните за страната. Значително място заемат и площите със слънчоглед - 14%. Добре развито е и овощарството, преди всичко отглеждането на вишни. Отглеждат се още малини и ягоди, както и зеленчуци, но върху по-незначителни площи.

Селскостопанската земя в общината възлиза на 276 948 дка, от която: 12 899 дка са трайни насаждения, 2 987 дка необработваема, 240 560 дка обработваема и 20 502 дка са пасища. Трайна тенденция е увеличаване делът на обработваемата земя спрямо общата земеделска територия. За 2003г. са обработвани 84,10% от общия земеделски фонд, а за 2004г този дял е нарастнал на 88,44%.

Горските територии съставляват 20% от територията или 8 367 ха. За периода 2002-2004г. е възстановен горски фонд на собственици в размер на 1 101,200 ха, а 7 000 дка на Община Исперих.

Значителен поминък в общината създава отглеждането на тютюн. Броят на регистрираните тютюнопроизводители през 2003г. е 510, а през 2004г. е 526. Квотата за производство на тютюн за 2003 г., сорт "Северна България" е 339 тона, а за сорт "Бърлей" - 155 тона . През 2004 г. във връзка с приватизацията на "Булгартабак – холдинг" квотата за производство на тютюн в областта е намалена с 50 % спрямо 2003г. Това налага бързо преструктуриране на производството и адаптиране на тютюнопроизводителите към новите пазарни условия чрез отглеждане на алтернативни култури и търсене на други източници на доход.

Животновъдство

Делът на животновъдството в произведената в общината земеделска продукция е по-малък. От животновъдните отрасли най-добре развити са свиневъдството и говедовъдството. С по-големи животновъдни ферми разполагат „Агротайм" ООД (с 2100 свине-майки за 2004 г.) и ЗПК „Хан Аспарух" (с 200 говеда). Наред с това съществуват и малки частни стопанства, в които се отглеждат предимно говеда, овце, свине и кози.

Животновъдството в община Исперих главно е съсредоточено в частния сектор, където частните стопани отглеждат в личните си стопанства средно от 1-4 крави, 1-10 свине-майки, 1-15 овце-майки и 1-10 кози майки. На територията на общината работят и няколко депа за изкупуване на животни, предимно агнета и ярета.

Разпределението на отделните видове животни в община Исперих е изразено със следните цифри по-долу:

Говеда – 3 468 броя
Телета – 2 065 броя
Овце – 7 525 броя
Кози – 2 631 броя
Магарета – 695 броя
Коне – 678 броя
Свине – 4 137 броя
Птици – 19 494 броя

Земеделски кооперации и производители

В района на Община Исперих се намират най-големите селскостопански производители в Разградска област.

"Агротайм" ООД осигурява постоянна заетост на над 200 работници и служители и обработва 52 000 дка земя на територията на община Исперих и Община Самуил. Фирмата е крупен производител на растениевъдна и животинска продукция: производство, отглеждане и продажба на свине-майки, производство на хибридни семена. Дружеството търгува предимно с Дания, Швейцария, Швеция. Президентът на фирмата е Бизнесмен на 1996 година. Новосъздаденото през 2003 г. дъщерно дружество на "Агротайм" АД - "Анона грейн" АД стартира своята дейност с 40 000 дка земя и със 120 души персонал. За последната година и половина фирмата е инвестирала над 3 500 000 лв. в машини за високотехнологично селскостопанско производство и силози за съхранение на зърно и реконструкция на свинекомплекса.

За връзка: ул."Васил Левски"63, тел:37-31, 46-31 

"Агротида" ЕООД обработва 25 000 дка земя в 6 села от общината и осигурява заетост на малко повече от 50 човека. Произвежда пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, хибридна царевица. През 2003г. "Агротида" спечели финансиране по програма САПАРД за изграждане на силози за съхранение на зърно. През последната година фирмата е инвестирала над 2 000 000 лв в селскостопански машини и съоръжения.

Управител е Ангел Василев, тел: 0887 227 342 Тел.: +359 8431/27-87 и 47-26, Факс: +359 8431/27-87 e-

"Караджа-ФАГ" ООД – обработва 30 000 дка земя в община Исперих, Попово и Самуил с основна дейност производство и търговия със селскостопанска продукция: ечемик, пшеница, слънчоглед, царевица. Притежава животновъдна ферма в с. Драгомъж , фурна за хляб в с. Лъвино и мелница с капацитет 26 тона дневно. Фирмата осигурява заетост на 50 служители. През последните три години е инвестирала над 2 млн. лева в съвременни машини и инвентар чрез програма САПАРД и ДФ "Земеделие".

Управител е Гюнай Хюсмен, тел:28-54

"Северагро" ЕООД – стартира дейността си през 2003г. и обработва 34 000 дка земя в област Разград и Търговище. В съвременна техника за обновяване на машинно-тракторния парк са инвестирани 3 млн. лева по програма САПАРД. Фирмата притежава зърнени бази и сушилни в три села и осигурява заетост на 40 души.

Друг селскостопански производител е ЗПК "Хан Аспарух". Осигурява заетост на 53 лица и стопанисва 28 000 дка. ЗПК притежава около 200 говеда. Управител е Пенчо Пенчев, тел: 0887 437 968.

В общината работят няколко по-малки кооперации и селскостопански предприятия, от които с добри производствени показатели се открояват: ЗК "Единство" – с. Китанчево, ЗК "Единство" – с. Свещари, ЗК "Зора" и ЗК "Арда" – с. Подайва, ЗК "Бъдеще" – с. Вазово, "КИТ АГРО" ЕООД - Исперих ЕТ "Ерма", ЕТ "Агроплант"- с. Китанчево, "Агро КАИ" ООД, ЕТ "Лейбер" – с. Старо Селище, мелница "Промел" ООД и др..