Проект „Грижа в дома в Община Исперих”

Лого на Община Исперих
Община Исперих подписа Административен договор BG05SFPR002-2.001-0096-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0096 „Грижа в дома в община Исперих” по процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, финансирана от Европейския социален фонд  плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. 
03. 01. 2023 г.

„Патронажна грижа + в Община Исперих” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Лого на Община Исперих
На 01.04.2021 г. кметът на Община Исперих инж. Белгин Шукри подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0090 „Патронажна грижа + в община Исперих”.
08. 04. 2021 г.

38 ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ БЯХА ПОДПОМОГНАТИ С КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Компютърна  техника по проект
След реализиран проект към Министерството на труда и социалната политика Община Исперих осигури компютърна техника за 38 деца и младежи от двата Центъра за настаняване от семеен тип и Преходното жилище към КСУДС „Лудогорие“.
23. 11. 2020 г.

Протокол от заседание на комисия

Конкурс за девиз на град Исперих
Протокол от заседание на комисия относно общински конкурс, обявен на 12.06.2020 г. за избор на девиз на град Исперих по случай 60 години от обявяването му за град
01. 10. 2020 г.