Гражданска регистрация и административно обслужване - ГРАО

Съобщение във връзка с предоставяне на информация по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

      Община Исперих уведомява всички заинтересовани лица, че съгласно чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз, комисията и държавите членки предоставят информация относно съдържанието на настоящия регламент по подходящи начини, включително посредством европейския портал за електронно правосъдие и уебсайтовете на органите на държавите членки. Регламентът започва да се прилага от 16.02.2019 г.

Многоезичното стандартно удостоверение отразява съдържанието на официалния документ и включва заглавията на полетата на официалния документ на официалните езици на издаващата държава от ЕС и приемащата държава от ЕС. В тази връзка стандартните удостоверения нямат самостоятелни правни последици и не могат да се използват отделно от официалния документ, за който са съставени. Наличието на многоезично стандартно удостоверение улеснява превода.

Регламентът не урежда въпроса за признаване от държавата, в която се представят, тъй като този въпрос се урежда от националното законодателство, спазвайки правото на ЕС, включително практиката на Съда на Европейския съюз относно свободното движение на гражданите в рамките на Европейския съюз.

Многоезичните стандартни удостоверения, които могат да се прилагат към документите по гражданско състояние, издавани на основание чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и Наредба № РД 02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения от регистъра на населението са:

  • Приложение І - Раждане, към удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване, препис-извлечение от акт за раждане;
  • Приложение ІІІ - Смърт - към препис-извлечение от акт за смърт;
  • Приложение ІV - Брак - към удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за граждански брак;
  • Приложение V - Брачна дееспособност - към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина;
  • Приложение VІ - Семейно положение - към удостоверение за семейно положение и удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
  • Приложение Х - Местоживеене и/или Местопребиваване - към удостоверение за постоянен адрес и съответно към удостоверение за настоящ адрес;

     Пълният текст на Регламент 2016/1191 можете да видите в Служба за публикации на Европейския съюз


За получаване на съответния документ или услуга, лицето следва да представи документ за самоличност (лична карта).

Код Наименование на услугата Срок за издаване Такса
2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал Веднага Безплатно
2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

5 дни
3 дни
до 8 часа

5,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал Веднага Безплатно
2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

5 дни
3 дни
до 8 часа

5,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) до 8 часа 5,00 лв.
2019 Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за първи път Веднага  Безплатно
2034 Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

5 дни
3 дни
до 8 часа

5,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.

2016 Издаване на удостоверение за наследници 5 дни
3 дни
до 8 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 5 дни
3 дни
до 8 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 5 дни
3 дни
до 8 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена до 3 часа Безплатно
2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 5 дни
3 дни
до 8 часа
5,00 лв.
10,00 лв.
15,00 лв.
2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 5 дни
3 дни
до 8 часа
5,00 лв.
10,00 лв.
15,00 лв.
2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес - за първи път 5 дни
3 дни
до 8 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
2056 Издаване на удостоверение за промени по постоянен адрес, регистриран след 2000 година 5 дни
3 дни
до 8 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 5 дни
3 дни
до 8 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 5 дни
3 дни
до 8 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
2074 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път 5 дни
3 дни
до 8 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 5 дни
3 дни
до 8 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 5 дни
3 дни
до 8 часа

3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 год. 5 дни
3 дни
до 8 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение 5 дни
3 дни
до 8 часа
5,00 лв.
8,00 лв.
10,00 лв.
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение 5 дни
3 дни
до 8 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца 5 дни
3 дни
до 8 часа
5,00 лв.
8,00 лв.
10,00 лв.
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина 7 дни Безплатно
2039 Издаване на препис от Семеен регистър, воден до 1978 год. 3 дни
до 8 часа
5,00 лв.
10,00 лв.
2132 Промяна в актове за гражданско състояние 5 дни
3 дни
до 8 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 5 дни
3 дни
до 8 часа
8,00 лв.
15,00 лв.
20,00 лв.
2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 5 дни
3 дни
до 8 часа
5,00 лв.
10,00 лв.
15,00 лв.
2053 Припознаване на дете Преди съставен акт за раждане - веднага;
След съставен акт за раждане - 3 месеца.
Безплатно
2033 Възстановяване или промяна на име До 30 дни от постъпване на искането Безплатно
2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър по Гражданско състояние 5 дни
3 дни
до 8 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство /допитване за наличие на българско гражданство/ до 8 часа 30,00 лв.
2391 Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от Семеен кодекс и по право по чл. 173 от СК) до 8 часа Безплатно
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 3 дни
до 8 часа
6,00 лв.
9,00 лв.
  Образуване на преписка за установяване на самоличност (изм. с Рeшение № 382 по протокол № 47 от 28.07. 2022 г. на ОбС Исперих) до 8 часа 15,00 лв.
  Издаване на многоезично стандартно удостоверение за раждане, към удостоверението за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване и препис извлечение от акт за раждане 3 дни
до 8 часа
6,00 лв.
9,00 лв.
  Издаване на многоезично стандартно удостоверение за граждански брак, към удостоверението за граждански брак, и препис извлечение от акт за граждански брак 3 дни
до 8 часа
6,00 лв.
9,00 лв.
  Издаване на многоезично стандартно удостоверение за смърт, към препис- извлечение от акт за смърт 3 дни
до 8 часа
6,00 лв.
9,00 лв.
  Издаване на многоезично стандартно удостоверение за брачна дееспособност към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина  3 дни
до 8 часа
6,00 лв.
9,00 лв.
  Издаване на многоезично стандартно удостоверение за семейно положение към удостоверение за семейно положение 3 дни
до 8 часа
6,00 лв.
9,00 лв.
  Издаване на многоезично стандартно удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца към удостоверение за семейно положение, съпруг/а и родствени връзки  3 дни
до 8 часа
6,00 лв.
9,00 лв.
  Издаване на многоезично стандартно удостоверение за Местоживеене и/или местопребиваване към удостоверение за постоянен адрес и съответно удостоверение за настоящ адрес 3 дни
до 8 часа
6,00 лв.
9,00 лв.
2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи до 8 часа

10,00 лв.

  Комплектоване и проверка на документи към искане за присвояване на ЕГН на чужденци по чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за гражданската регистрация 7 работни дни 18,00 лв.
  Издаване на удостоверения от друг вид по искане на граждани 3 дни
до 8 часа
5,00 лв.
9,00 лв.
  Разглеждане, проверка и комплектоване на документи при искания за КАО 7 дни 15,00 лв.