Общи

Код Вид услуга Правно основание Срок Такса
2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители ГПК, чл. 431 7 дни Според вида на заявената услуга
2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа Закон за нотариусите и нотариалната дейност, чл. 83 до 8 работни часа Съгл. Тарифата за нотариалните такси към ЗННД
2784 Вписване в регистър на местните поделения на вероизповеданията  Закон за вероизповеданията, чл. 19 7 дни Безплатно
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) КСО - чл. 5, ал. 7
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 1, и ал.3
7 дни Безплатно
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) КСО - чл. 5, ал. 7
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 2, и ал.3
7 дни Безплатно