Централна общинска библиотека "Петя Йорданова"

Вид услуга Срок Такса
1. Издаване на читателска карта    
1.1. Работещи и студенти годишна такса 5,00 лв.
1.2. Пенсионери, безработни и ученици над 14 год. годишна такса 3,00 лв.
1.3. Деца до 14 год. годишна такса 2,00 лв.
1.4. Безплатна читателска карта се издава на:    
1.4.1 Деца от домовете за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителска грижа (записването става с придружител) безплатно ---
1.4.2 Лица с увреждания с намалена работоспособност над75% (срещу актуални документи от ТЕЛК) безплатно ---
1.4.3 Доброволци на библиотеката безплатно ---
1.4.4 Близнаци (читателската карта за единия е безплатна) безплатно ---
1.4.5 Служители в Община Исперих безплатно ---
1.5. Еднократно ползване на читалните на библиотеката - 1,00 лв.
2. Библиографски и информационни услуги    
2.1 Писмена тематична библиографска справка (ПТБС) до 20 заглавия 3,00 лв.
2.2 Писмена тематична библиографска справка (ПТБС) от 20 до 30 заглавия 5,00 лв.
2.3 Писмена тематична библиографска справка (ПТБС) над 30 заглавия 10,00 лв.
2.4 Повторно ползване на вече направена писмена тематична библиографска справка (ПТБС)   50% от първонач. цена
2.5 Изготвяне на писмена фактографска справка по определена тема   10,00 лв.
2.6 Текущо информиране по заявка, включваща информационни списъци с определен брой първични периодични източници информиране на 1 потребител 15,00 лв.
3. Ползване на Internet и компютър от потребители без читателски абонамент    
3.1 Internet (според реалното време на ползване (от потребители без читателски абонамент) 1 час 1,00 лв.
3.2 Internet с помощта на библиотекар 1 час 2,00 лв.
3.3 Ползване на компютър 1 час 1,00 лв
4. Междубиблиотечно заемане    
4.1 Доставка на библиотечни документи от друга библиотека 1 заявка 2,00 + тарифата на съответната библиотека + пощенски разходи
5. Копиране на документи от фонда на библиотеката Формат А4 черно-бял    
5.1 Текст за 1 страница 0,05 лв.
5.2 Изображения и графики за 1 страница 0,15
6. Ламиниране    
6.1 Формат А4   0,80 лв.
7. Компютърни услуги    
7.1 Принтиране - Формат А4 черно-бял    
7.1.1 Текст за 1 страница 0,10 лв.
7.1.2 Изображения и графики за 1 страница 0,30 лв.
7.2 Принтиране - Формат А4 цветно    
7.2.1 Текст за 1 страница 1,00 лв.
7.2.2 Изображения и графики за 1 страница 1,50 лв.
8. Сканиране    
8.1 Формат *.jpg без обработка 1 страница/ 1 кадър 0,30 лв.
8.2 Над 5 страници - с предварителна заявка 1 страница/ 1 кадър 0,20 лв.
9. Прехвърляне на информация от/на външна памет    
9.1 CD, флаш, дискета, фотоапарат   0,50 лв.
10. Цифровизиране - с цифров фотоапарат
услугата се извършва с предварителна заявка и договаряне на срок за изпълнение
   
10.1 Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични издания, или издания, чието копиране би повредило документа 1 страница/ 1 кадър 0,30 лв.
10.2 Подвързани периодични издания или издания, чието копиране би повредило документа 1 страница/ 1 кадър 0,50 лв.
10.3 Цифровизирано копие със собствена апаратура 1 страница/ 1 кадър 0,20 лв.